Beleidsnota wijkplatforms

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Beleidsnota wijkplatforms

Beleidsnota wijkplatforms

 

 

 

 

Nota wijkplatforms gemeente Barneveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Mei 2013

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2.             Doelen en taken wijkplatforms
 3. Bevorderen sociale samenhang
 4. Structuur en aansturing wijkplatforms
 5.             Wijkplatformcoördinator
 6. Bijzondere structuren
 7. Deelnemers wijkplatformoverleggen

7.1  Structrueel aanwezig tijdens wijkplatformvergaderingen

7.2  Niet structureel aanwezig tijdens wijkplatformvergaderingen

 1. Activiteitenlijst wijkplatforms
 2.             Stuurgroepen

9.1  interne stuurgroep

9.2  externe stuurgroep

9.3  Directieoverleg

 1. Facilitering wijkplatforms

10.1      Cursusaanbod

10.2      Buurtbudget

10.3      Wijkbudget

10.4      Financien

 1. Communicatie wijkplatforms

Bijlage 1.         Lijst met wijkplatforms en daarbij behorende straten

Bijlage 2.         Competentieprofiel nieuwe wijkplatformleden

Bijlage 3.        Competentieprofiel wijkplatformcoordinator

Bijlage 4.        Samenvatting uitwerking aanbevelingen rekenkamer

 

 

 


 

 1. Inleiding

Voor u ligt de nota ‘wijkplatforms 2013’.  In 2004 was de vraag vanuit de gemeenteraad om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en de positie van wijkbewoners te versterken richting de gemeente, politie en woningstichting. Als reactie hierop hebben de burgemeester, de politiechef en de directeur van de woningstichting een ronde gemaakt langs alle dorpskernen en wijken. Samen met de bewoners is toen besloten om wijkplatforms op te richten. Aangegeven werd dat de wijkplatforms met name praktische platforms moesten zijn en geen derde bestuurslaag.

In 2004 werd er een begin gemaakt met het opzetten van wijkplatforms.  In 2006 was in iedere kleinere dorpskern een wijkplatform aanwezig (samenwerking met Plaatselijk Belang) en waren in de kern Barneveld 8 en in de kern Voorthuizen 4 wijkplatforms opgericht. Er is dus een actief en dekkend netwerk van wijkplatforms in de hele gemeente. In bijlage 1 treft u de huidige indeling van de wijkplatforms aan.

In maart 2008 bleek er behoefte te zijn aan een nota, waarin de werkwijze van de platforms beschreven werd. Deze nota,  “wijkplatforms in de gemeente Barneveld” werd door het college vastgesteld en besproken in de gemeenteraad.

In 2012 heeft  de rekenkamer, op verzoek van de auditcommissie van de gemeente Barneveld een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren en de effectiviteit van wijkplatforms in Barneveld. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van januari tot en met juni 2012. In het eindrapport van oktober 2012 geeft de rekenkamer 8 aanbevelingen om de effectiviteit en het functioneren van de wijkplatforms verder te verbeteren. In de raadsvergadering van 20 november 2012 heeft de raad ingestemd met de door de rekenkamercommissie geformuleerde 8 aanbevelingen en het college van B&W opgedragen deze uit te voeren. De aanbevelingen zijn uitgewerkt in deze nota en treft u in bijlage 4 aan.

Deze nota is een actualisatie van de nota “wijkplatforms  in de gemeente Barneveld”  en een uitwerking van de 8 aanbevelingen uit het vastgestelde rapport “onderzoek naar het functioneren van de wijkplatforms in de gemeente Barneveld” van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Deze nota zal iedere 2 jaar worden geëvalueerd en geactualiseerd. De eerste evaluatie/actualisatie zal januari 2016 worden gehouden.

 

 1. 2.    Doelen en taken wijkplatforms

 

wijkplatforms richting gemeente, politie en woningstichting

De wijkplatforms zijn verantwoordelijk en aanspreekpunt voor hun eigen wijk.

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen bewoners enerzijds en gemeente, politie en woningstichting (ondersteuners) anderzijds. Een wijkplatform verkleint de afstand tussen de bewoners en de ondersteuners.

De wijkplatforms zijn de ogen en de oren van en voor de gemeente, politie en woningstichting in hun wijk. Signalen vanuit de wijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid pakken zij op. Vervolgens worden deze punten in het wijkplatform overleg besproken en/of uitgezet bij de betreffende ondersteuners. Van elk actiepunt wordt een terugkoppeling gegeven. De regierol ligt bij de wijkplatformcoördinator (zie hoofdstuk 5: wijkplatformcoördinator).

De wijkplatforms zijn geen derde bestuurslaag naast het college van B&W en de gemeenteraad. Het wijkplatform springt niet gelijk op de barricade, maar wil in overleg met alle betrokkenen consensus zien te bereiken, met als ultiem doel het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en versterking van de positie van wijkbewoners richting de overheid.

Leden van de wijkplatforms vertegenwoordigen de wijk, niet in eerste instantie hun eigen belang.

De wijkplatforms hebben richting de gemeente (college van B&W en/of ambtelijke organisatie), de politie en de woningstichting een signalerende en adviserende taak. De platforms kunnen advies geven op allerlei beleidsterreinen op aangeven van de gemeente. De platforms kunnen ook zelf het initiatief nemen om advies te geven over allerlei onderwerpen. De gemeente geeft hier altijd een goed beargumenteerde terugkoppeling op.

Gemeente, politie en woningstiching richting wijkplatforms

De gemeente, politie en woningstichting hebben richting de wijkplatforms een ondersteunende, adviserende en informerende taak. Daarnaast kan aan wijkplatforms worden gevraagd hun medewerking te verlenen aan zaken, die hun wijk betreffen.

 

ondersteunende taak

De gemeente, politie en woningstichting geven prioriteit aan de zaken, die vanuit het wijkplatform op het terrein van leefbaarheid en veiligheid worden aangedragen. Om snel en adequaat te kunnen reageren, wordt binnen ieder platform gewerkt met een actiepuntenlijst. Zaken die zich in een wijk aandienen en te maken hebben met veiligheid en leefbaarheid worden door het wijkplatform op de actiepuntenlijst geplaatst. Tijdens de vergadering van het wijkplatform wordt besloten wie binnen het wijkplatform actie gaat ondernemen en welke ondersteunende dienst wordt ingeschakeld. Het betreffende actiepunt wordt niet van de actiepuntenlijst verwijderd zonder beantwoording. De beantwoording vanuit de gemeente is altijd beargumenteerd. Eventueel kan het wijkplatform verdere stappen ondernemen als men zich niet kan vinden in het standpunt van de gemeente.

Een wijkplatform kan zelf (intern) met werkgroepen werken, denk hierbij aan een werkgroep verkeer, een werkgroep veiligheid en een werkgroep leefomgeving en beheer openbare ruimte. (Nieuwe) zaken die binnen een wijk spelen worden door deze werkgroepen opgepakt. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende ondersteuner van politie, woningstichting of gemeente (lees: wijkplatformcoördinator). Deze werkwijze vergroot de effectiviteit van een platform. Actiepunten kunnen onmiddellijk worden opgepakt en het verkort de vergadertijd van de wijkplatforms.

De genoemde actiepuntenlijst wordt door de secretaris van het wijkplatform actueel gehouden en regelmatig voorgelegd aan de ondersteuners (rayonbeheerder, jongerenwerker en coördinator veiligheid van de gemeente, de gebiedsagent, de woonconsulent van woningstichting Barneveld en de wijkplatformcoördinator).

 adviserende en informerende taak

De gemeente, politie en woningstichting informeren en adviseren de wijkplatforms actief. (Nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk worden altijd gemeld. De gemeentelijke afdelingen, die niet tijdens de platformvergaderingen aanwezig zijn, benoemen hiervoor een vast aanspreekpunt. De politie zal tijdens iedere wijkplatformvergadering het incidentenoverzicht van de betreffende wijk bespreken. Zaken, die niet kunnen wachten tot de wijkplatformvergadering zullen eerder worden vermeld. Hier ligt de regierol bij de wijkplatformcoördinator, die hiervoor intern en naar de overige ondersteunende partijen mandaat heeft.

Om de informerende taak van de gemeente zo goed mogelijk te borgen is er een communicatieplan uitgewerkt (zie hoofdstuk 11: communicatie wijkplatforms). Daarnaast komt het onderwerp wijkplatforms standaard op de agenda´s van de afdelingsoverleggen van elke afdeling binnen de gemeente. Op deze manier wordt het “wijkplatform” met grote regelmaat  onder de aandacht gebracht van de ambtenaren van de gemeente Barneveld.

In de notitie Interactieve Beleidsvorming Barneveld, vastgesteld door de raad in de vergadering op 28 februari 2012, wordt het informeren van betrokkenen (in dit geval de wijkplatforms), ook omschreven en het belang ervan onderstreept.

 

Op verzoek van de gemeente kan er aan de wijkplatforms advies worden gevraagd over een breed scala van onderwerpen. Dit gevraagde advies zal altijd helder worden geformuleerd zodat het duidelijk is wat er van de platforms wordt gevraagd en wat er vervolgens met de input wordt gedaan. De gemeente is dus vooraf duidelijk en legt achteraf verantwoording af over de mate en vorm waarop het advies is meegenomen in de besluitvorming. Dit zorgt voor een eenduidig verwachtingspatroon tussen wijkplatform en gemeente.

verlenen van medewerking

Vanuit de gemeente, woningstichting en politie kunnen vragen om hulp en/of ondersteuning bij de wijkplatforms worden neergelegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het mee organiseren van de jaarlijkse opschoondagen. De wijkplatforms kunnen ervoor kiezen om zelf met deze projecten aan de slag te gaan, deze uit te zetten binnen hun wijk of hier zelf geen actieve rol in te spelen.

 

 1. 3.    Bevorderen sociale samenhang

 

Naast de onderwerpen veiligheid en leefbaarheid is het bevorderen van de sociale samenhang in wijken ook een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. In het  Coalitieakkoord 2010-2014 “Koers voor de toekomst” wordt in dit verband genoemd:  “Wijkplatforms zijn de oren en ogen van de wijk. Zij zijn een belangrijk instrument om de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk te bevorderen.”

Daarnaast is het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten voor gemeenten een wettelijke plicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (prestatieveld 1). In dat kader heeft Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in 2010 nader onderzoek gedaan naar de sociale samenhang in de gemeente Barneveld. Naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport namelijk:

a. vergroten van de onderlinge bekendheid,

b. het vergroten van het onderling begrip en acceptatie,

c. vergroten onderlinge hulp

is een aantal wijkplatforms in januari 2012 (Barneveld Centrum, Zuid II, Zuid III en Voorthuizen Zuid) bereid gevonden deel te nemen aan de pilot: “Uit Wijken” van Welzijn Barneveld. Welzijn Barneveld is in opdracht van de gemeente Barneveld prestatieveld 1,  het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten, aan het uitwerken. Een onderdeel hiervan is voornoemde pilot. Via een rapportage (minimaal 1 keer per jaar) zal Welzijn Barneveld de raad, wijkplatforms en overige belanghebbenden op de hoogte houden over de voortgang van de pilot.

Het is primair aan de wijkplatforms wat zij de komende jaren concreet willen gaan doen aan wijkgerichte bevordering van de sociale samenhang. Welzijn Barneveld heeft hierbij een stimulerende en ondersteunende rol.

In 2013/2014 zal het kengetal sociale cohesie via de 4-jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor, per wijkagentgebied, opnieuw worden gemeten.

 1. Structuur en aansturing wijkplatforms

De wijkplatforms bestaan, indien mogelijk, uit tenminste 6 leden. Uit hun midden kiest het wijkplatform een secretaris en een voorzitter. Deze beide functies worden eens per twee jaar vervolgens worden herkozen. Voor het werven van nieuwe leden zijn de wijkplatforms zelf verantwoordelijk. De wijkplatformcoördinator ondersteunt de platforms hierin. In bijlage 2 vindt u een “competentieprofiel nieuwe wijkplatformleden” die door de wijkplatforms kan worden gebruikt voor het werven van nieuwe leden. De wijkplatforms in de kleine kernen bestaan uit bestuursleden van Plaatselijk Belang, al dan niet aangevuld met extra leden. Plaatselijk Belang draagt zelf zorg voor de invulling hiervan.

Twee tot vier maal per jaar komen de wijkplatformleden samen met vertegenwoordigers van de gemeente (rayonbeheerder, jongerenwerker en veiligheidscoördinator), de politie (wijkagent), Woningstichting Barneveld  (consulent leefbaarheid) en de wijkplatformcoördinator om zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te bespreken. De wijkplatformleden en de wijkplatformcoördinator zijn de gehele vergadering aanwezig. De aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de gemeente, politie en woningstichting wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7. Tijdens een wijkplatformoverleg wordt de actuele actiepuntenlijst besproken en heeft iedere werkgroep de gelegenheid om de lopende en afgehandelde zaken te benoemen. De notulen van elk platformoverleg zullen via de wijkplatformcoördinator naar de wijkplatformleden en de ondersteuners worden verstuurd. Tevens worden ze op de website geplaatst zodat ook de raadsleden, wijkbewoners en ander geïnteresseerden ze kunnen inzien.

In overleg met de wijkplatforms wordt door de veiligheidscoördinator in december van elk jaar het vergaderoverzicht opgesteld. Dit overzicht wordt ter informatie naar de raadsleden verzonden. Op deze manier kunnen zij ruim van tevoren een eventueel bezoek aan een wijkplatformoverleg inplannen. De veiligheidscoördinator zorgt ook voor het reserveren van de vergaderruimtes.

 

 

 1. 5.    Wijkplatformcoördinator

 

Om de wijkplatforms goed te kunnen ondersteunen, is de functie van wijkplatformcoördinator cruciaal. Hij/zij zorgt voor de verbinding tussen de diverse ondersteunende partijen (politie, woningstichting en gemeente) enerzijds en de wijkplatforms anderzijds. De wijkplatformcoördinator zorgt er ook voor, dat informatie vanuit gemeente, politie en woningstichting bij de platforms binnenkomt, kan de leden van de platforms enthousiastmeren met ideeën en adviseert en ondersteund het platform bij alle voorkomende zaken.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, zullen de 18 wijkplatforms verdeeld worden over 5 wijkplatformcoördinatoren.

 1. Wijkplatform Voorthuizen-centrum, Voorthuizen Hamburgerstraat en Barneveld-zuid II.
 2. Wijkplatform Barneveld-centrum, Barneveld-de Burgt en Barneveld-Oldenbarneveld.
 3. Wijkplatform Barneveld-Norschoten, Barneveld-Zuid III/Veller en  Voorthuizen-de Wheem/Maat.
 4. Wijkplatform Barneveld-de Lors, Barneveld-Vliegersveld/de Vaarst  en Voorthuizen-zuid.
 5. Wijkplatforms in de dorpskernen De Glind, Zwartebroek/Terschuur, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Stroe.

Voor wat betreft de wijkplatforms, genoemd onder 1 en 2, zal de wijkplatformcoördinator niet wijzigen. Deze taken zullen blijvend worden uitgevoerd door de twee veiligheidscoördinatoren van de afdeling BMO.

Voor wat betreft de wijkplatforms, genoemd onder 3, 4 en 5 zal,  via de projectenpool, gezocht gaan worden naar kandidaten, die voldoen aan het competentieprofiel.

De coördinatoren vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van hun eigen afdelingshoofd.  Het afdelingshoofd van de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning (BMO) heeft de regie en is eindverantwoordelijk voor wat betreft het functioneren van de wijkplatforms.

In de nota is als bijlage 3 het competentieprofiel van de  wijkplatformcoördinator opgenomen.

 1. 6.    Bijzondere structuren

 

 • In wijk de Burgt is een samenwerkingsverband met CV de Burgt. Voor alle zaken op het gebied van beheer openbare ruimte is de rayonbeheerder procesmatig verantwoordelijk.
 • Nieuwbouwwijk Veller: op dit moment valt de wijk nog onder wijkplatform zuid 3. Zodra de wijk is afgebouwd zal Veller als zelfstandig platform verder gaan. Tot die tijd zal minimaal 1 wijkbewoner Veller vertegenwoordigen in wijkplatform zuid 3.
 • Plaatselijk Belang Voorthuizen is aanspreekpunt voor wijkoverschrijdende zaken. Indien een wijkoverschrijdende zaak veel raakvlakken heeft met het gebied van een wijkplatform in Voorthuizen, wordt uiteraard dit platform hierbij betrokken. De wijkplatforms in Voorthuizen en Plaatselijk Belang Voorthuizen werken uit het oogpunt van het algemeen Voorthuizensbelang op een positieve en constructieve wijze samen. De samenwerking is gebaseerd op gelijkheid maar vanuit ieders eigen identiteit. De samenwerking wordt onder andere geconcretiseerd door het bijwonen van de wijkplatformvergaderingen door een vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang Voorthuizen en de toezending van de notulen.
 1. 7.    Deelnemers wijkplatformoverleggen

 

Eén van de doelen van de wijkplatforms is de verkleining van de afstand tussen de bewoners en de gemeente, politie en woningstichting en te werken aan onderlinge samenhang en cohesie in de wijken. Daarom is het van belang om van alle hieronder benoemde partijen aan te geven of en wanneer ze aanwezig zijn bij de platformoverleggen.

Concreet benoemen we:

7.1 Structureel aanwezig bij alle wijkplatformvergaderingen

 • een rayonbeheerder van de gemeente

De rayonbeheerder van de gemeente is het aanspreekpunt voor beheer openbare ruimte in het platform.

 • een wijkagent/gebiedsagent van politie

De wijkagent/gebiedsagent is het aanspreekpunt voor de politieorganisatie in het platform. Hij overlegt met de bewoners over veiligheidszaken en koppelt deze terug naar zijn organisatie.

 • een jongerenwerker van de gemeente

De jongerenwerker behartigt de belangen van jongeren in de wijk en zet zich actief in voor hun belangen. Hij werkt nauw samen met de andere partners bij overlastsituaties in de wijk.

 • de wijkplatformcoördinator                                                                                                  De wijkplatformcoördinator is voor het betreffende wijkplatform het eerste aanspreekpunt (zie competentieprofiel wijkcoördinator). Hij/zij neemt vragen op het gebied van verkeer mee en is procesmatig verantwoordelijk voor verkeerszaken.

Om de ambtelijke inzet zoveel mogelijk te beperken, zijn de eerste 3 genoemde ondersteuners alleen het eerste uur van het overleg aanwezig. Indien 1 van de functionarissen niet aanwezig kan zijn, zorgt hij/zij zelf voor vervanging. De wijkplatformcoördinator is gedurende het gehele overleg aanwezig.

 

7.2  Niet structureel aanwezig bij alle wijkplatformvergaderingen

 • consulent leefbaarheid

De consulent leefbaarheid van de woningstichting behartigt de belangen van de huurders en hun directe omgeving binnen het wijkplatform. Hij/zij is niet structureel aanwezig in de kleine kernen. Bij de wijkplatforms in Barneveld en Voorthuizen is hij/zij altijd, ook alleen het eerste uur van het overleg, structureel aanwezig.

 • een veiligheidscoördinator van de gemeente

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van alle veiligheidszaken (boa-inzet). Hij/zij komt tenminste 1 keer per jaar een vergadering bijwonen (het eerste gedeelte). Daarnaast kan de wijkplatformcoördinator altijd, indien nodig, een beroep op hem/haar doen aan te schuiven bij het eerste gedeelte van een  wijkplatformoverleg.

 • een beleidsmedewerker Werk, Zorg en Inkomen (WZI) van de gemeente

De beleidsmedewerker WZI is verantwoordelijk voor het welzijnswerk voor volwassenen en ouderen in de wijk. De wijkplatforms die deelnemen aan de pilot “Uit Wijken” van welzijn Barneveld worden minimaal 1 keer per jaar bezocht door de beleidsmedewerker WZI. Daarnaast kan de wijkplatformcoördinator altijd, indien nodig, een beroep doen op de collega van Werk, Zorg en Inkomen om aan te schuiven bij het eerste gedeelte van een wijkplatformoverleg.

 • een verkeersdeskundige van de gemeente

De verkeersdeskundige is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Hij/zij is minimaal 1 keer per jaar aanwezig bij elk wijkplatform (het eerste uur). De medewerker van V&I zal in overleg met de coördinator en de secretaris en de voorzitter van het platform een voor de wijk interessant onderwerp/project betreffende verkeer (in de breedste zin van het woord) behandelen/toelichten. Daarnaast kan de wijkplatformcoördinator altijd, indien nodig, een beroep doen op de collega van verkeer om aan te schuiven bij het eerste gedeelte van een  wijkplatformoverleg.

De wijkplatformcoördinator zal na iedere wijkplatformvergadering (vaker indien nodig), met de verantwoordelijke collega van afdeling V&I, de lopende verkeerszaken van het betreffende platform bespreken. Uiteraard wordt dit door de coördinator teruggekoppeld met het desbetreffende platform.

Daarnaast is het ook voor anderen mogelijk om aan te sluiten tijdens de vergadering van het wijkplatform. Deze deelname is alleen mogelijk met instemming van de secretaris en de voorzitter van het betreffende platform. Voorbeelden van mogelijk deelnemers zijn wijkbewoners, een vertegenwoordiger van de pers of van de politiek of een adviseur van gemeente, politie of woningstichting.

 1. 8.    Activiteitenlijst wijkplatforms

 

Op basis van een wijkgerichte aanpak probeert de gemeente de betrokkenheid van de

bewoners bij hun woon- en leefomgeving te vergroten. De behoefte in de wijk vormt hierbij het uitgangspunt. Samenwerken staat centraal in de wijkgerichte aanpak.

Om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en inzichtelijk te maken wat de behoefte is van de wijkbewoners wordt er gestimuleerd om met een (meer-)jaarlijkse activiteitenlijst te werken. Op deze lijst kan het wijkplatform inzichtelijk maken waar hun prioriteiten liggen (en dus die van de wijkbewoners) en wat er in dat jaar aan activiteiten gaat plaatsvinden. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: de initiatieven/acties zijn die voorkomen uit het wijk- of buurtbudget of de uitkomsten van de veiligheid- en leefbaarheidmonitor.

Aan het einde van elk jaar wordt het overzicht in het wijkplatformoverleg besproken en een aanvullend en/of nieuw overzicht opgesteld voor het daaropvolgende jaar. Zowel de evaluatie als het aanvullende/ nieuwe activiteitenoverzicht wordt ter informatie op de website gezet zodat raadsleden, wijkbewoners en ander geïnteresseerden ze kunnen inzien.

Het initiatief voor een activiteitenoverzicht moet in eerste instantie van de wijkplatforms zelf uitgaan.  Vanuit de gemeente zullen wij dit stimuleren, ondersteunen en faciliteren daar waar nodig. De regierol ligt hiervoor bij de wijkplatformcoördinator.

 1. 9.    Stuurgoepen

 

9.1 interne stuurgroep

Elke maand is er een kort intern overleg (interne stuurgroep wijkplatforms) waar de afdelingshoofden van de rayonbeheerders (BOR=beheer openbare ruimte), verkeer (V&I=vastgoed en infrastructuur), jongerenwerkers (OJS=onderwijs, jeugd en sport), beleidsmedewerkers integrale veiligheid (BMO=bestuur en management ondersteuning) en een vertegenwoordiger van afdeling WZI (WZI= werk, zorg en inkomen)  en de wijkplatformcoördinatoren de gang van zaken betreffende de wijkplatforms bespreken. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van het  afdelingshoofd van BMO. De sociale samenhang speelt een steeds belangrijker rol in de wijken en dus ook bij de wijkplatforms.  Een vertegenwoordiger van de afdeling WZI zal dus zowel bij de interne als externe stuurgroep aanschuiven. Zij of hij is deskundig en onmisbaar als het gaat om de sociale cohesie, de praktische uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning en alles waar daar mee samen hangt. De regie en eindverantwoordelijkheid van de wijkplatforms valt onder het afdelingshoofd van BMO.

9.2 externe stuurgroep

Wijkplatforms zijn voortdurend in beweging. Om de voortgang binnen de wijkplatforms te waarborgen, is er een externe stuurgroep wijkplatforms opgericht. Deze stuurgroep bestaat uit een politiechef, teamleider Sociaal Investeren van de woningstichting, voornoemde afdelingshoofden (BOR, V&I, OJS,  BMO), een vertegenwoordiger van de afdeling WZI,  evenals de besturen (voorzitter en/of secretaris) van alle wijkplatforms. De stuurgroep vergadert minimaal twee keer per jaar onder voorzitterschap van de wethouder die verantwoordelijk is voor de wijkplatforms. Op deze manier krijgen alle platforms ruimschoots de gelegenheid om zowel positieve als negatieve zaken in te brengen en te bespreken.  Het verslag van deze stuurgroepvergadering wordt ook naar alle raadsleden verzonden.

 

 

9.3 Directieoverleg

De directie van de gemeente wil graag feeling houden met de wijkplatforms en door hen geïnformeerd worden over de voortgang. Daarnaast is ook gebleken, dat wijkplatforms het prettig vinden, om met de directie van gedachten te wisselen en resultaten en teleurstellingen te melden. Daarom spreekt de directie 1 keer per jaar met een vertegenwoordiging van de wijkplatforms. Van deze ontmoeting wordt een verslag gemaakt, dat zal worden ingebracht tijdens het externe stuurgroepoverleg en ter informatie worden verzonden aan de raadsleden. De regierol ligt hiervoor bij de wijkplatformcoördinator.

 

 1. Facilitering wijkplatform

De gemeente vergoedt de kosten voor het vergaderen (huur ruimte en koffie/thee) en kosten die gemaakt worden door de wijkplatformleden om hun taken goed uit te voeren, kosten voor drukwerk, cursussen etc. en de wat kleinere bedragen zoals een incidentele bos bloemen bij een bijzondere gebeurtenis. De gemeente faciliteert  daarnaast de website voor alle platforms.

10.1 Cursusaanbod

Als een wijkplatform bij haar wijkplatformcoördinator aangeeft behoefte te hebben aan expertiseontwikkeling dan zal hij of zij dit, indien mogelijk,  ondersteunen en faciliteren. De wijkplatformcoördinator is verantwoordelijk om dit adequaat op te pakken.

 

10.2 Buurtbudget

De gemeente wil graag betrokken bewoners die begaan zijn met hun buurt of wijk. Daarom stimuleert de gemeente, samen met de woningstichting Barneveld,  jaarlijks met buurtbudget financieel (nieuwe) activiteiten die de leefbaarheid en veiligheid in de buurt of wijk vergroten. Het buurtbudget voor 2013 is € 20.000 (zowel de gemeente als de woningstichting levert een bijdrage van € 10.000). Het wijkplatform kan zelf een aanvraag indienen maar natuurlijk ook hun wijkbewoners wijzen op dit initiatief van de gemeente en de woningstichting.

 

10.3 Wijkbudget

Jaarlijks heeft de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Barneveld een wijkbudget beschikbaar, voor 2013 een bedrag van € 31.500. Dit budget kan, in samenwerking met de wijkplatforms, worden besteed aan wensen en ideeën uit de wijken op het gebied van de openbare ruimte.

Aan alle wijkplatforms wordt jaarlijks de kans gegeven ideeën/verzoeken in te dienen, voorzien van een korte toelichting. De ideeën die de afdeling BOR binnenkrijgen worden getoetst aan diverse criteria waaronder: zijn er mogelijkheden binnen de bestaande projecten die de gemeente op de planning heeft staan, past de aanvraag binnen het gemeentelijk beleid, heeft het idee draagvlak in de wijk/buurt en wat zijn de kosten voor zowel de investering als het beheer.

10.4 Financiën

Wat Budget Wie
Kosten vergaderen, website, cursussen e.d. Max.

€ 10.000.-

€   7.500.- gemeente (BMO/veiligheid)

€   2.500.- Woningstichting

Attentie € 3.000.- €   1.500.- gemeente (BMO/veiligheid)

€   1.500.- Woningstichting

Wijkbudget € 31.500.- € 31.500.- gemeente (BOR)
Buurtbudget € 20.000.- € 10.000.- gemeente (BMO/veiligheid)

€ 10.000.- Woningstichting

 1. Communicatie wijkplatforms

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers weten waar de gemeente mee bezig is en wat dit voor hen betekent. Communicatie is en blijft daarbij van wezenlijk belang. Dit geldt ook voor de wijkplatforms. Hieronder staat op welke manier over en met de wijkplatforms wordt gecommuniceerd.

 • De gemeente Barneveld biedt met de regelmaat van de klok ruimte aan op de informatiepagina van de gemeente om een wijkplatform te presenteren; verschillende wijkplatforms hebben hier al gebruik van gemaakt;
 • De vergaderingen van de wijkplatforms worden vermeld in het agendaoverzicht op de gemeentelijke informatiepagina in de Barneveldse Krant;
 • De gemeente Barneveld is betrokken bij de uitgave van de wijkkrant/-brochure van het wijkplatform en bij ledenwerfacties voor de wijkplatforms;
 • De gemeente Barneveld is betrokken bij het updaten van de website over de wijplatforms;
 • De komende tijd wordt de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk gewezen op het feit dat bij het vaststellen van nieuw beleid en het uitvoeren van bestaan beleid, de wijkplatforms een belangrijke partner zijn; in principe worden wijkplatforms over voorstellen en de uitvoering daarvan actief op de hoogte gesteld en gehouden en waar mogelijk betrokken;
 • Het herijkte interactief beleid van de gemeente Barneveld is onverkort van toepassing op de wijkplatforms; dit betekent dat wijkplatforms zo mogelijk worden van tevoren worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van (nieuw) beleid. Het is daarbij wenselijk om van tevoren aan te geven welke spelregels van toepassing zijn. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen en/of teleurstelling voorafgaande, tijdens en na afloop van het project.

De bovenstaande uitgangspunten worden in een separaat communicatieplan verder uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: lijst met wijkplatforms en bijbehorende straten

Er is een dekkend netwerk van 18 wijkplatforms aanwezig binnen de gemeente Barneveld.

 1. Wijkplatform Wheem-de Maat in Voorthuizen

Bezembinderslaan, Eekschillerslaan, Hoefsmidlaan, Imkerslaan, Klompenmakerslaan, Kolenbranderslaan, Koperslagerslaan, Korfmakerslaan, Leidekkerslaan, Mandenvlechterslaan, Molenmakerslaan, nw. Noordenweg, Plaggenmeierslaan, Rademakerslaan, Rietdekeerslaan, Schaapsscheerderslaan, Steenhouwerslaan, Touwslagerslaan, Vredehof, Wagenmakerslaan, Weverslaan, Wolkammerlaan, Zadelmakerlaan, Ferdinant Bolstraat, Frans halsstraat, Ganzenbeek, Gerard Doustraat, Hoofdstraat, Jacob van Ruysdaelstraat, Jan Steenstraat, Johannes Vermeerstraat, Noordersingel, Overhorsterweg, Paulus Potterstraat, Pieter de Hooghstraat, Rembrandtstraat, Rubensstraat en de Vincent van Goghstraat

 

 1. Wijkplatform Hamburgerstraat e.o. in Voorthuizen

Bakkersweg (gedeelte tussen de Koninginnelaan en de Wikselaarseweg), Bosweg, Budkestraat, van Effrinkstraat, Haarkampstraat, Hamburgerstraat, Harremaatweg, Hoekstraat, Irenelaan, Jagerskamp, Jan de Jagerweg, Kamphuisstraat, Kievitsstraat, Margrietlaan, Marijkelaan, Molenpark, Molenweg, Nieuwe Kampstraat, de Steenkamp, Veldkampstraat en de Wilbrinkstraat.

 1. Wijkplatform Voorthuizen-centrum

Apeldoornsestraat, Bakkersweg (gedeelte tussen de Koninginnelaan en de Apeldoornsestraat), van den Berglaan (gedeelte tussen de Beatrixlaan en de Hoofdstraat), Frans van Mierishof, Gerard Doustraat (gedeelte tussen Rembrandtstraat en de Kerkstraat), Hoofdstraat (gedeelte tussen de punt en de Apeldoornsestraat), Jan Steenstraat (gedeelte tussen Rembrandtstraat en de Kerkstraat), Kerkstraat, Koninginnelaan, Roelenengweg, Schoolstraat, Smidsplein, Sportparkstraat, Ten Bokkel Huininkhof, de Wheemstraat en de nieuwe wijk Blankensgoed.

 1. Wijkplatform Voorthuizen-zuid/De Kromme zeecomponisten

Bachlaan, Beatrixlaan, Beethovenlaan, Brahmslaan, Chopinlaan, Cortenaerlaan, Egge, Evertsenlaan, Gaffel, Handellaan, Jan van Galenlaan, Mendelssohnlaan, Mozartlaan, Piet Heinlaan, Ploeg , G.H. Roeterinkstraat, Ruijterlaan, Sikkel, Spade, Strausslaan, Tromplaan, Verdilaan, Wikselaarseweg en de Zicht.

 

 1. Wijkplatform Garderen

Acacialaan, Bakkerstraat, Beukenlaan, Hoge Boeschoterweg, Lage Boeschoterweg, Dr. H.C. Bosstraat, Buurtstraat, van de Craatslaan, Dorpsstraat, Dr. J.P. Kruimellaan, Dr. L.E. van Hoornlaan, E.C. de Greefhof, E.J. Hoegenhof, Eikenlaan, Esdoornlaan, Harderwijkerweg, Hogesteeg, Hooiweg, Hulakkerweg, Kastanjelaan, Koesteeg, Koningsweg, Koudhoornseweg, Kruipad, de Laak, Lindenlaan, Mazenhofstraat, Meervelderweg, Oud Millingenseweg, Paleisweg, Putterweg, Roeëkamperweg, Sleedoornweg, Smidstraat, Solseweg, Speulderbosweg, Speulderweg en de Wilgenlaan

 1. Wijkplatform Stroe

Anastatiusweg, Blaugras, Bremstraat, Breveenseweg, Bosbergerweg, Callunaweg, Droserastraat, Dunen-Kamperweg, Ericaweg, Gruttoweg, Grote Buntweg, Haarweg, Harderwijkerkarweg, Heetkamperweg, Heideweg, Hogekampweg, Houtbeekweg, Malenveld, Ravenweg, Stroeërschoolweg, Stroeërweg, Tolnegenweg, Welgelegenweg, Wolweg, Wulpenweg en de Zonnedauw

 1. Wijkplatform Kootwijk

Boveneindseweg, de Brink, Drift, Duinweg, Heetweg, Houtzagersweg, Kerkendelweg, Kerkhofweg, Kootwijkerdijk, Nieuw Milligenseweg en de Noorderheideweg.

 1. Wijkplatform Kootwijkerbroek

Beldmolenstraat, Bersebastraat, Drieëhuizerweg, Eindweg, Essenerweg, Jan van der Heydenstraat, Kerkweg, Kosterijweg, Krollerweg, Laageinderweg, Magirusstraat, Nachtegaalweg, Paltrokstraat, Puurveenseweg, Rehobothstraat, Spinnekop, Stellingmolenstraat, Tjaskerstraat, Veluweweg, Walhuisweg, Wencopperweg, Wesselseweg en de Wipmolenstraat

 1. Wijkplatform Norschoten in Barneveld

Barnseweg, Bijenveld, Boekweit Akker, Bongerd, De Beemd, De Bleek, de Driest, de Hoge akker, Dorskamp, Ereprijs, Erf, Espeterweg, Geerstuk, Gersteland, Grasland, Haverakker, Heestereng, Heetveld, Het Ruige Veld, Hofpad, Hooilanden, Houtwal, Klaverweide, Koolzaadveld, Korte Akker, Kweekweg, Lange Voren, Lavendelplein, Lupineveld, Luzerneveld, Maisveld, Meilanden, Norschoterweg, Roggeakker, Schaapsveld, Schapendrift, Tabaksland, Tarweakker, Varenkamp, Vlasakker, Vogelwikke en de Wijnakker.

 1. Wijkplatform Barneveld-centrum

Abel Tasmanstraat,’t Achterdorp, Amersfoortsestraat, Amershofje, Archimedestraat, Bouwheerstraat, van den Bogertlaan, de Bondgenoot, Brouwershof, Brouwerstraat, Burgemeester Kuntzellaan, Catharijnesteeg, Churchillstraat, Columbusstraat, Copernicusstraat, de Cotelaer, Dijkje, van Dompselaerstraat, Duinkerken, Emmastraat, Ericahof, Erkensgang, Ds. Fraanjestraat, Galileistraat, Gasthuisstraat, Gelreweg, Gowthorpeplein, Groen van Prinstererlaan, Haanschotenstraat, Hensjesweg, Jan van Schaffelaarstraat, Jonkersweg, Julianaplein, Kampstraat, Kapteijnstraat, Koekoekstraat, Koterweg, Krommestraat, Langstraat, Lijsterhof, Lijsterstraat, Livingstonestraat, Magalhaesstraat, Ds. J. Mensingapad, Nairacstraat, Nieuwe Markt, Nieuwstraat, Oude Bouwheerstraat, Pastoor Gowthorpestraat, Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikweg, Raadhuisplein, Reigerstraat, van Riebeeckstraat, de Rootselaar, Rozenhof, van Schothorststraat, Schoutenhof,  Stanleystraat, Stationsplein, Torenplein, de Watermolen, Wilhelminastraat, Willem Barentszstraat, Van Zuylen van Nieveltlaan en de Zwaluwstraat.

 1. Wijkplatform Zuid-III/Veller in Barneveld

Zuid 3: Arendshof, Hertespoor, Jachtlaan, Patrijzenhof, Reehorst, Reinaerdshof, Valkenier, Waldhoorn, Wildforster en de Wildzoom.

Veller: Assendelfterlaan, Brabanterlaan, Brahmalaan, Ds. E. Fransenlaan, Gelkenhorsterweg, Groninger, Meeuwlaan, Hessenweg, Hollands Hoenlaan, Kraaikoplaan, Lakenvelderlaan, Langshanlaan, Leghornlaan, Lunterseweg, Oud Vellerseweg, Rijnlanderlaan, Sabelpootlaan, Schijndelaarlaan, Uilebaardlaan, Vellerselaan en de Welsumerlaan.

 1. Wijkplatform Zuid II in Barneveld

Cannenburg, Doornenburg, Goudenstein,  Molecaten, Neerijnen, Nijenbeek, Rooseveltstraat, Slangenburg, Slotstraat, Valkhof en Wildenborg.

 1. Wijkplatform De Burgt in Barneveld

Ambon, Beekboog, Bellefleur, Burgemeester Labreelaan, Ceram, Cozijnsenlaan, Deyliuslaan, Grote Beek, Herfsttuin, Kleinmansbeek, Knottenbeltlaan, Kruidentuin, Koolhovenstraat, Lentetuin, Leibeek, Mosterdlaan, Notarisappel, Nusa Laut, Papiermakersbeek, Parmentierstraat, Plantagelaan (gedeelte vanaf Narcissenstraat) Raperbeek, Sterappel, Tijsselinglaan, Tuinboog, Vlierbeek, Watertuin, Willemarslaan, Wintertuin en de Zomertuin.

 1. Wijkplatform De Lors in Barneveld

Beekstraat, Bilderdijkstraat, Boutenstraat, Brederostraat, Constantijn Huygensstraat, Da Costastraat, Jacob Catsstraat, de Genestetstraat, van Hogendorplaan P.C. Hoofdstraat, van Houtenlaan, Kallenbroekerweg, Dr.Kuyperlaan, van Lennepstraat, Lorsweg, Nicolaas Beetsstraat, Papaverhof, Potgieterstraat, Schoutenstraat, Staringstraat, Tesselschadestraat, Tollenstraat, Vondelstraat, Aagje Dekenstraat, Aldegondestraat, Betje Wolffstraat en de Thorbeckelaan.

 1. Wijkplatform Vliegersveld/de Vaarst in Barneveld

Dr. Albert Schweitzerlaan, Ambrosius van Ommerenlaan, Benticklaan, Berkenlaan, Bloemendaallaan, van Breugelplantsoen, van Dedemlaan, Dirk van Gheijnlaan, Franck Hoeckellaan, van Ghentlaan, Graaf van Lyndenlaan, Groen van Prinsererlaan, Hackfortlaan, van Haersoltelaan, Henri Dunantlaan, Het kleine oost, van Heuvenlaan, Hugo de Grootlaan, Iepenhof, Johan de Wittlaan, Johannes Elsevierlaan, Johan Walburglaan, Kortelaan, Mettenbrincklaan, Nieuw Burgelaarseweg, Oostlaan, Piersonlaan, Raesfeltlaan, van Renesselaan, de Savornin Lohmanlaan, Schaepmanhof, Schimmelpennincklaan, Sweijslaan, Thorbeckelaan, Treublaan, Mr. Troelstralaan, Verlooplaan, Versteeglaan, Vijghlaan, Vliegersvelderlaan, Wethouder Rebellaan, Wethouder Romeijnlaan, Wethouder Schimmellaan, Wethouder ten Hamlaan, Wethouden van Hekezenlaan, Wethouder van Tiellaan, Wethouder Zandbergenlaan, van Wijnbergenlaan, de Wolfert Blankenlaan en de Stationsweg (vanaf einde Gasthuisstraat tot aan de van Wijnbergenlaan).

 1. (Wijkplatform) Oldenbarneveld in Barneveld

Oldenbarnevelderweg, Narcissenstraat, Begoniastraat, Zonnebloemstraat, Anemoonstraat, Anjelierstraat, Violenstraat, Korenbloemstraat, Brummelkamperweg, Primulastraat, Asterstraat, Lobeliastraat, Leeuwebekstraat, Hortensiastraat, Azaleastraat, Tulpenstraat, Rozenstraat en de Plantagelaan (vanaf de Narcissenstraat).

 1. Wijkplatform De Glind

Boshuisweg, Burgstederweg, Geleijnsestraat, de Glindhorst, Havikhorsterpad, Helweg, Klein Moorst, de Postweg, de Ringlaan, de Rudolphlaan en de Schoonderbekerweg

 1. Wijkplatform Zwartebroek-Terschuur

Albert van Meerveldstraat, Baanweg, Bellemanweg, Blankenhoefseweg, van de Bleekstraat, van de Borstraat, Broekhuizenstraat, Brunesengweg, Damweg, Dronkelaarseweg, Ds. J.R. Sybrandistraat, Ds. W.L. Mulderstraat, Eendrachtstraat, Elleboogweg, Graaf van Groesbeekstraat, Hendrik van de Craatsstraat, Hoevelakenseweg, Jan Landmansstraat, Kallerbroekenweg, Klein Hofweg, Koperweg, Leemweg, Nieuw Hofweg, Overbekerweg, Platanenstraat, Reijer Bronsstraat, Stoutenburgerweg, Veenburgerweg, Vellengastraat, Vossenweg en de Wielweg.

Bijlage 2: competentieprofiel nieuwe wijkplatformleden

 

 • Is enthouiast en motiverend;
 • Is aanwezig tijdens de wijkplatformavonden;
 • Vertegenwoordigt zijn/haar wijk en niet zijn/haar eigen belang;
 • Woont of werkt in eigen wijk;
 • Is betrokken;
 • Is bereid tot samenwerken en initiatiefgericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3:  competentieprofiel wijkplatformcoördinator.

 

 • Is ‘het gezicht’ van het wijkplatform namens de gemeente;
 • Kan de leden van het wijkplatform enthousiastmeren met ideeën en brengt deze ook in;
 • Is aanwezig tijdens de wijkplatformavonden;
 • Is aanspreekpunt voor de leden van het wijkplatform richting zijn collega’s binnen de gemeente;
 • Adviseert en ondersteunt zijn wijkplatform bij alle voorkomende zaken;
 • Coördineert de aanvragen binnen het platform richting de diverse afdelingen binnen de gemeente;
 • Is mede verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van zijn/haar platform;
 • Ondersteunt het wijkplatform actief bij het ‘op peil houden’ van het ledenbestand (niet bij Plaatselijke Belangen);
 • Is aanwezig tijdens de interne stuurgroepvergaderingen en draagt verantwoording af over zijn/haar werkzaamheden aan de voorzitter van dit overleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4:  Samenvatting uitwerking aanbevelingen

In de raadsvergadering van 20 november 2012 heeft de raad ingestemd met de door de rekenkamercommissie geformuleerde 8 aanbevelingen. De aanbevelingen zijn in de nota uitgewerkt. Hieronder vindt u per aanbeveling een samenvatting van voornoemde uitwerking.

1.Actualiseer het beleid van de wijkplatforms en maak daarin duidelijke kaders, concrete doelstellingen en maak de rol, taken en functie van wijkplatforms en gemeenteambtenaren helder en duidelijk.

Deze nota is een actualisatie van de  beleidsnota wijkplatforms in Barneveld van maart 2008.  Met deze nota wordt aan bovengenoemde aanbeveling gehoor gegeven.

2. Betrek de raad bij de kaderstelling en vaststelling van beleid en informeer de raad periodiek over de voortgang en het bereiken van de doelstellingen. Maak voor de raad inzichtelijk wat de kosten voor de wijkplatforms zijn.

Deze nota is ter informatie aan de raadsleden verzonden en wordt om de 2 jaar, ingaande per januari 2016, geëvalueerd en geactualiseerd. Het periodiek informeren van de raad over de voortgang en het bereiken van de doelstellingen gebeurt via de website van de wijkplatforms (www.wijkplatformbarneveld.nl). De notulen en het activiteitenoverzicht van de platforms zijn hier in te zien. Daarnaast worden de verslagen van de externe stuurgroep overleggen, het verslag van het jaarlijkse directieoverleg, het vergaderoverzicht van de wijkplatforms en de rapportage van Welzijn Barneveld naar de raadsleden verzonden. Op initiatief van de raadsleden of de wijkplatforms zelf kan er een ontmoeting worden ingepland om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die het betreffende platform en/of de wijk bezig houden in zowel positieve als negatieve zin. In hoofdstuk 10 facilitering wijkplatforms wordt onder het kopje financiën een helder overzicht gegeven van de jaarlijkse kosten van de wijkplatforms.

3. Handhaaf de functie van wijkplatformcoördinator, maar pas het benodigde functieprofiel aan aan de veranderende doelstellingen. Zorg voor een eenduidige aansturing en prioritering van werkzaamheden.

De functie van wijkplatformcoördinator wordt gehandhaafd. Het functieprofiel is aangepast en uitgewerkt in hoofdstuk 5 wijkplatformcoördinator. De coördinatoren vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van hun eigen afdelingshoofd. Het afdelingshoofd van de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning (BMO) heeft de regie en is eindverantwoordelijk voor wat betreft het functioneren van de wijkplatforms.

4. Communiceer de rollen en taken van het wijkplatform naar alle betrokkenen (ook intern binnen de gemeente), zodat voor ieder de rol en taak duidelijk is en dat men weet wat men van elkaar kan verwachten.

Om de rollen en taken van de wijkplatforms naar alle betrokkenen duidelijk te maken en te zorgen dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten zijn zowel de interne als externe communicatie uitgewerkt in hoofdstuk 11 van deze nota.

5. Maak meer duidelijk dat de wijkplatforms onder de verantwoordelijkheid van de afdeling BMO vallen, en zorg ervoor dat alle afdelingen zich betrokken voelen bij de wijkplatforms. Overweeg om de afdeling Werk, Zorg en Inkomen (meer) te betrekken, aangezien de sociale samenhang een steeds belangrijker onderwerp gaat worden bij de wijkplatforms.

De eindverantwoordelijkheid voor de wijkplatforms valt onder het afdelingshoofd van de afdeling BMO. Hij heeft de regie voor wat betreft het goed functioneren van de platforms. Om te zorgen dat alle afdelingen zich nog meer betrokken gaan voelen bij de wijkplatforms is het belangrijk om dit onderwerp continu onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt onder andere door als wijkplatformcoördinator met regelmaat op afdelingsoverleggen het onderwerp wijkplatforms en alles wat daarmee samenhangt te bespreken. De sociale samenhang speelt een steeds belangrijker rol in de wijken en dus ook bij de wijkplatforms.  De afdeling Werk Zorg en Inkomen is deskundig en onmisbaar als het gaat om de sociale samenhang, de praktische uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning en alles waar daar mee samen hangt. Een vertegenwoordiger van de afdeling WZI is aanwezig bij elk overleg van zowel de interne als externe stuurgroep. Daarnaast worden in ieder geval de wijkplatforms die deelnemen aan de  pilot “Uit Wijken” minimaal 1 keer per jaar bezocht door de beleidsmedewerker WZI.

6. Geef aandacht aan de verschillen per wijkplatform. Maak per wijkplatform een specifiek plan met de doelstellingen en de behoeften van het betreffende wijkplatform. Kijk naar wat nodig is in een wijk en stem de plannen daarop af. Verlies de totale doelstelling van de wijkplatforms daarbij niet uit het oog.

Er zijn verschillen per wijkplatform, elk platform heeft een eigen stijl en identiteit. De primaire taak van elk platform is het zijn van de ogen en oren vanuit de wijk naar de gemeente en haar partners. Om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en inzichtelijk te maken wat de behoefte is van de wijkbewoners wordt er gestimuleerd om met een (meer-)jaarlijkse activiteitenlijst te werken. Op deze lijst kan het wijkplatform inzichtelijk maken waar hun prioriteiten liggen (en dus die van de wijkbewoners) en wat er in dat jaar aan activiteiten gaat plaatsvinden. Het initiatief voor een activiteitenlijst moet in eerste instantie van de wijkplatforms zelf uitgaan. Uiteraard zullen wij dit vanuit de gemeente stimuleren, ondersteunen en faciliteren daar waar nodig.

7. Ondersteun de wijkplatforms bij expertiseontwikkeling, werving en selectie van wijkplatformleden en stel hiervoor een plan op.

Als een wijkplatform bij haar wijkcoördinator aangeeft behoefte te hebben aan expertise-ontwikkeling of aan werving en selectie van nieuwe platformleden, dan zal de desbetreffende wijkcoördinator dit ondersteunen en faciliteren. De wijkplatformcoördinator is verantwoordelijk om dit adequaat op te pakken en af te handelen.  Voor het werven van nieuwe leden kunnen de wijkplatforms gebruik maken van een competentieprofiel (zie bijlage 2).

8. Geef aandacht aan de archivering van documenten. De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat belangrijke documenten niet in de centrale archiefdossiers aanwezig waren.

Alle stukken (notulen, adviezen etc.) die betrekking hebben op de platforms zullen worden gearchiveerd. Dit conform verbeterplan bestuurlijke informatievoorziening gemeente Barneveld van juni 2012.

[/av_textblock]

[/av_one_full]